پنج شنبه, 30 شهریور 1396

معاون دانشگاه ورئیس مراکزآموزشی وفرهنگی سما واحدآزادشهر

احمدمیرحسینی

کارشناسی ارشدمدیریت نیروی انسانی

سوابق

- مربی راهنما ومعاون دبیرستان پسرانه سما

- مدیردبیرستان پسرانه سما

- رئیس اداره عمومی آموزشکده

- مسئول اداری آموزشکده

سوابق اجرائی خارج ازسما

- عضوشورای اسلامی شهرآزادشهردوه سوم

- منتخب شورای اسلامی شهرآزادشهر دوره چهارم

- رئیس دانشکده سما واحد آزادشهر

مسئول دفتر معاونت سما

آقای مجید کوهستانی

 

معرفی مدارس تابعه

مدرسه ابتدائی دخترانه سما آزادشهر

مدرسه راهنمایی دخترانه سماآزادشهر

دبیرستان دخترانه سماآزادشهر

پیش دانشگاهی ومتوسطه بزرگسالان آزادشهر

موسسه زبان سما آزادشهر

مدرسه ابتدائی دخترانه سماگنبدکاووس

مدرسه راهنمایی دخترانه سما گنبدکاووس

دبیرستان دخترانه سما گنبدکاووس

موسسه زبان سما گنبد کاووس

مجوزهای کسب شده برای تاسیس مدارس جدید

مدرسه ابتدائی پسرانه آزادشهر

مدرسه ابتدائی دخترانه گنبدکاووس

مدرسه ابتدائی دخترانه گالیکش

مدرسه ابتدائی پسرانه گالیکش

فضاهای موجود آموزشی

چهارهزاردویست مترمربع مدارس گنبدکاووس

چهارهزاروهشتصدمترمربع درآزادشهر