پنج شنبه, 30 شهریور 1396

معاون آموزشی وپژوهشی

مهندس علی دائمی

کارشناسی ارشد کامپیوتر

سابقه کار از سال 1382

اهم وظايف معاون امور آموزشي و پژوهشي

‐ برنامه ريزي ميان مدت و سالانه آموزشكده در خصوص امور آموزشي و پژوهشي .
- استفاده ازمشاركت كاركنان در توليد طرح و برنامه ها .
- پيش بيني و اعلام نياز عوامل انساني مورد نياز .
- تأمين نيروي انساني .
- سازماندهي نيروي انساني حوزه مديريت .
- برنامه ريزي براي ارتقا شايستگي حرفه اي كاركنان .
- برنامه ريزي براي ارتقا پيشرفت تحصيلي دانشجويان .
- اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي .
- تمهيد مقدمات و امكانات لازم براي فراخواني اعضاي هيأت علمي .
- نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و طرح .
- نظارت بر نحوه ارزشيابي از فرايند اجراي طرح و برنامه .
- نظارت بر ارزشيابي از عملكرد كاركنان .
- تشويق از عملكرد كاركنان فعال .
- تذكر و تنبيه كاركنان كمتر فعال .
- بهبود نگرش مثبت كاركنان كمتر فعال براي تلاش و كوشش بيشتر .
- اجراي بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئين نامه هاي سازمان مركزي .
- شركت در گردهمائي و جلسات .
- پيش بيني منابع مادي مورد نياز براي اجراي طرح و برنامه .
- نظارت بر نحوه توليد آئين هاي اجرائي داخلي .
- تهيه گزارش بصورت ماهانه، نيم سال و سالانه .
- ارائه گزارش عملكرد عوامل انساني به رئيس آموزشكده .
- انتخاب مديران، كارشناسان و كاركنان فعال براي حوزه معاونت .
- ارتقا دانش،نگرش و مهارت خود در ارتباط با شرح وظائف .
- نظارت بر نحوه اجراي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان .
- رعايت قوانين و مقررات ، مصوبات وزارت علوم تحقيقات و فناوري در خصوص آموزشكده ها .
- انجام امور ارجاعي

 

کارشناس فناوری اطلاعات


مهندس جوادگلچین

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سابقه کار درسما:ازسال 1383تاکنون

 

زیر مجموعه ها