پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نکته مهم

دانشجویان محترم جهت اخذ چارت دروس دوره کاردانی به انتشارت مراجعه نمایند.

نکته مهم

به دانشجویانیکه بامعدل کل زیر12فارغ التحصیل میگردندهیچگونه مدرک تحصیلی اعطانخواهدشد

نمره قبولی دردرس آشنایی باقرآن 12میباشد

غیبت درجلسه امتحان

غیبت موجه درجلسه امتحان هردرس ونیزغیبت غیرموجه تا3درس موجب حذف آن درس یادروس میشود

غیبت غیرموجه درجلسه امتحان بیش از3جلسه به منزله نمره صفردرامتحان آن درس یادروس خواهدبود

تعیین غیبت موجه یاغیرموجه به عهده شورای آموزشی دانشکده می باشد