پنج شنبه, 30 شهریور 1396

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

آقای مهندس جوادگلچین

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

سابقه کار از سال 1383 تاکنون

اهم وظايف كارشناس برنامه ريزي آموزشي

− تهيه برنامه تشكيل و برگزاري كلاسهاي آموزشي به صورت ترم و ساليانه .
− پيش بيني منابع انساني مورد نياز براي برگزاري كلاسهاي آموزشي .
− تهيه پيش نويس ابلاغ مدرسان و مربيان .
− پيش بيني فضا ، امكانات و تجهيزات مورد نياز براي اجراي برنامه هاي آموزشي .
− نظارت حسن برگزاري برنامه هاي آموزشي .
− نظارت بر عملكرد كاركنان آموزشي و حضور به موقع آنان در آموزشكده .
− نظارت بر ليست حضور وغياب دانشجويان در پايان هر نميسال و اعمال قوانين در موارد لازم .
− پيش بيني فعاليت هاي تكميلي براي ارتقاء عملكرد دانشجويان كمتر فعال .
− اجراي دستورالعمل ها و آيين نامه هاي صادره از دانشگاه و سازمان سما .
− اجراي برنامه هاي آموزشي مصوب دانشگاهها و سازمان سما .
− ارزشيابي از عملكرد منابع انساني .
− مشاركت در توليد برنامه هاي جامع آموزشكده ها .
− همكاري با ساير كاركنان براي حسن اجراي برنامه هاي پژوهشي و فرهنگي .
− ارايه خدمات مشاوره به دانشجويان .
− تنظيم و ارايه گزارش هاي مستمر ماهانه ونيمسالانه .
− انجام ساير امور ارجاعي مربوط از طرف مسئول يا مدير بلافصل.

کارشناس امور آموزشی

سرکارخانم مریم فتوحی نیا

کارشناس امور آموزشی

سابقه کار درسما ازسال1383

مسئول امورکلاسها وبایگانی آموزش

آقای حسن مفیدی

مسئول امورکلاسها وبایگانی آموزش

سابقه کار از سال1383 تاکنون

حداکثرمدت مجازتحصیل

حداکثرمدت مجازتحصیل دانشجوی تمام وقت دردوره های کاردانی2/5سال  یا 5 نیمسال میباشد.

نام نویسی دانشجویان مشروط

میانگین نمرات دانشجودرهرنیمسال نبایدکمتراز12باشد، درغیراینصورت مشروط محسوب ونام نویسی دانشجودرنیمسال بعدبصورت مشروط خواهدبود

دانشجوی مشروط حق انتخاب 14واحددرسی بیشتررا درآن نیمسال ندارد