پنج شنبه, 30 شهریور 1396

معرفی رئیس دانشکده

احمدمیرحسینی

کارشناسی ارشدمدیریت نیروی انسانی

سوابق

- مربی راهنما ومعاون دبیرستان پسرانه سما

- مدیردبیرستان پسرانه سما

- رئیس اداره عمومی آموزشکده

- مسئول اداری آموزشکده

سوابق اجرائی خارج ازسما

- عضوشورای اسلامی شهرآزادشهردوه سوم

- منتخب شورای اسلامی شهرآزادشهر دوره چهارم

تلفن تماس:01746732644

اهم وظایف رئیس دانشکده

- برنامه ریزی آموزشی وپرورشی برای تحقق اهداف وآرمانهای سازمان سما

- کسب آگاهی ازشرح وظایف مجموعه ذیربط اعم ازمعاونان،کارشناسان وکارکنان

ترسیم چشم اندازبرنامه توسعه آموزشکده وشناخت ضعف ها،تهدیدها،فرصت ها وقوت های موجودبرای تدوین برنامه های سالانه ودوسالانه آموزشکده

استفاده ازمشارکت کارکنان درتولید واجرای برنامه های آموزشی،پرورشی وپژوهشی آموزشکده

سازماندهی عوامل انسانی مطابق باچارت تشکیلات آموزشکده برای اجرای برنامه هاوطرح ها ووظایف محوله

توسعه نگرش وعلاقمندی کارکنان به رعایت ضوابط وآیین نامه های اداری،آموزشی،پرورشی وپرورشی وپژهشی

توسعه شایستگی های حرفه ای کارکنان

ارتقاء آگاهی وتسلط برکلیه ضوابط اداری وآیین نامه های آموزشی وپرورشی واشراف براساسنامه دانشگاه آزادواجرای دقیق آنها

نظارت برحسن روابط بین کارکنان ورفع موانع احتمالی درفرآیند اجرای برنامه وانجام وظایف

اعمال تدابیر لازم برای تقویت وحفظ روحیه ابتکار ونوآوری درزیرمجموعه مربوطه

بررسی وکنترل صحت گزارشات -اطلاعات وسایرداده های دریافتی ازطرف هریک ازکارکنان

رسیدگی به پیشنهادات ارسالی ازطرف کارکنان درجهت بهره برداری وارائه بازخوردبه مخاطب

برنامه ریزی درجهت تحقق انتظارات ضابطه مندمعاون دانشگاه وحفظ تعامل سازنده با وی

نظارت برعملکردمدرسان وارزیابی نتایج بدست آمده دردوره های زمانی مشخص

شناسایی نقاط ضعف وتهدید؛رفع وحذف آنهاوتقویت نقاط قوت وبهره مندی بهترازفرصت ها

تدوین برنامه های زمانبندی شده برای نظارت مستمروهدفمندبرحسن انجام وظیفه کارکنان

نظارت مستقیم برتدوین واجرای برنامه های پژوهشی وارزیابی ازنتایج حاصل

تنظیم گزارشهای لازم ازفرآیندودستاورداجرای طرح های آموزشی وپژوهشی

برنامه ریزی ونظارت برروندتشکیل منظم وبه موقع شوراهای آموزشکده وتشکیل کمیته انضباطی درصورت لزوم

اجرای برنامه وطرح هاوبخشنامه هاودستورالعمل ها

تشویق-تقدیروتشکرازکارکنان ودانشجویان فعال

تذکروتنبیه کارکنان ودانشجویان خاطی ،مطابق باآیین نامه های انضباطی

اجرای امورارجاعی ازسوی معاون دانشگاه ورئیس مرکزآموزشی وفرهنگی سما

تشکیل شوراهای آموزشی وپژوهشی ودعوت ازاعضاء ذیربط ،براساس دستورالعمل های مربوطه

تلاش درجهت تجهیز کارگاه ها وآزمایشگاه های مختلف ،وانجام هرنوع اقدام لازم دراین زمینه

ارتباط مستمرومنظم بادانشجویان وبررسی ومطالعه نظرات وپیشنهادات آنها

نظارت دقیق برحسن اجرای دستورالعمل های مربوط به صدور مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان

تلاش درجهت توسعه کمی دانشجویان آموزشکده درراستای توسعه رشته های موردنیاز

تلاش وهمکاری لازم درجهت تامین مدرسان شایسته(حق التدریس یارسمی وپیمانی