پنج شنبه, 30 شهریور 1396

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان محترم درزمان اخذگواهی اشتغال به تحصیل بعدازامضای رئیس دانشکده حتماگواهی خودراجهت شماره وتاریخ زدن به دبیرخانه تحویل نمایند

اخذ مرخصی همکاران

همکاران محترم جهت اخذمرخصی حتمایک روزقبل نسبت به تکمیل نمودن برگه مرخصی اقدام نمایند

مسئول کارگزینی

آقای محمدگل چین

مدرک تحصیلی :کارشناسی حسابداری

سابقه کار: از سال 1385 تاکنون