پنج شنبه, 30 شهریور 1396

کارشناس امورمالی

 جلال میردار

مدرک تحصیلی:دانشجوی دوره فوق لیسانس حسابداری

سابقه کار از سال 1385 تاکنون